Aktiviteter / Aktiviteter
Aktiviteter og Medlemsmøder

4. januar

Medlemsmøde: ”Mads Bertelsen, der er dyrlæge i Zoologisk Have i København beretter om sin usædvanlige hverdag som huslæge for 280 dyrearter i Zoo. Hør om flamingoens fødder, tapirens tænder, elefanten der væltede og om søpapegøjen der fik malaria.
Mads vil også fortælle lidt om nogle af de spændende forskningsprojekter han er involveret i både i Zoo og i ”den Store Verden”.
Kom kl. 19.30 på Skolen ved Gurrevejen, Gefionsvej 93, 3000 Helsingør.


1. februar

Ordinær Generalforsamling: Den årlige Generalforsamling afholdes torsdag den 1. februar 2018 kl. 19.30 på Skolen ved Gurrevejen, Gefionsvej 93, 3000 Helsingør.
Forslag til Generalforsamlingen skal være Formanden skriftligt i hænde senest den 4. januar 2018.


1. marts

Madlemsmøde: Povl Jørgensen, Præstø vil denne gang fortælle om de sidste australske parakitter.
Kom og hør denne erfarne fuglemand kl. 19.30 på Skolen ved Gurrevejen, Gefionsvej 93, 3000 Helsingør.


Referat af
Generalforsamling 2017
2. februar


Generalforsamlingen blev åbnet af formanden Bent Hansen, han bød alle 26 fremmødte medlemmer velkommen og gik videre til punkt 1 på dagsordnen:

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jesper Nielsen, Jesper blev enstemmigt valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var varslet rettidigt, da det var i medlemsbladet for januar 2017, som alle havde fået tilsendt den 21. december 2016. Inden vi fortsatte, forlangte, Jesper at forsamlingen holdt takt og tone under generalforsamlingen.

Punkt 2. Valg af stemmetæller: Anders Tranberg og Birger Mortensen blev valgt.

Punkt 3. Formandens beretning: Bent lagde ud med, at det var svære tider for nogle fugleforeninger, da de havde svært ved at stille en bestyrelse, medlemmerne stod ikke ligefrem i kø for at stille op til bestyrelsesposterne. Midt under udstillings-forberedelserne, blev vi gjort opmærksom på, at der var kommet regler for hvordan en fugleudstilling kunne foregå, der skal søges en byggetilladelse, der viste hvordan man havde tænkt sig at placere burene i hallen og på udstillingsdagene skal der udfyldes en dagsrapport. Bent kunne godt ønske, at udstillings-udvalget og medlemmerne var mere deltagende, så det hele ikke lå på bestyrelsens skuldre. Midt i september fik vi så besked på at flytte vores container, da der skulle etableres flere parkeringspladser til lærere og forældre, så i stor hast blev den flyttet til en plads i Kvistgård, så nu har vi fået ekstraudgifter til opbevaring og transport af denne. Vi har dog klaget vores nød til kommunen, som nu ser på, hvordan de kan hjælpe os. I det forløbne år har vi ud over vores måneds møder også haft en dejlig grill aften hos Gert, sommerfest hos Gitte og Bent, tur til Sverige, som var meget vellykket, med stor deltagelse, en fantastisk god lokal voliere tur og så ikke mindst vores fantastiske Præmie-Julefest, hvor Peter flot styrede slagets gang, til sidst takkede Bent for den store hjælp, der var givet i årets løb. Forsamlingen kunne herefter godkende formandens beretning.

Punkt 4. Fremlæggelse af regnskab: Peter fremlagde et flot regnskab, der viste et overskud på kr. 10.419,-, da regnskabet var udsendt sammen med medlemsbladet for februar, havde alle fået set det, så der var ikke mange spørgsmål til kassereren, regnskabet blev godkendt og så var der øl og vand til forsamlingen.

Punkt 5. Forslag fra bestyrelsen: Der var indsendt 4 forslag, alle med ændringer til foreningens love. Forslag 1 ændring til §5. stk.1, dette blev ikke vedtaget.
Forslag 2 ændring til § 6, dette blev vedtaget med 24 stemmer for og 1 stemme blank. Forslag 3 tilføjelse til § 14, dette blev vedtaget med 24 stemmer for og 1 stemme blank.
Forslag 4 oprettelse af ny § 13, dette blev vedtaget med 24 stemmer for og 1 stemme blank, herefter bliver oprindelig § 13 til § 15.

Punkt 6. Forslag fra medlemmerne: Der var kommet et forslag vedr. indkøb af f.eks. øl og vand med returordning, forslaget blev ikke vedtaget, der stemte 22 imod, 2 for og 1 blank.

Punkt 7. Valg til bestyrelsen: Anders Tranberg for 2 år. – Der var genvalg til Anders.

Punkt 8. Valg til bestyrelsen: Kasserer Peter Westenholz for 2 år. - Der var genvalg til Peter.

Punkt 9. Valg af bestyrelses suppleant: Lena Nielsen blev foreslået og valgt for 2 år.

Punkt 10. Valg af revisor: Lennart Jürs for 2 år. - Der var genvalg til Lennart.
Valg af revisor suppleant: Inger Larsen for 2 år - Der var genvalg til Inger.

Punkt 11. Valg af udstillingsudvalg: På valg Peer Wischmann (ønskede ikke genvalg) og Bruno Jensen. Bruno blev genvalgt for 2 år og nyt medlem i udvalget blev Erik Nielsen for 2 år.

Punkt 12. Fastsættelse af kontingent: Kassereren syntes at kontingentet skulle fortsætte uændret, hvilket blev vedtaget.

Punkt 13. Evt. Erik Nielsen påpegede, at han ikke var nævnt i bladet under nye medlemmer i 2016, det er en fejl, som redaktøren tager på sin kappe. Bent Hansen oplyste at det nu var muligt kun at modtage medlemsbladet på e-mail, så vi sparer på den dyre porto. Birger Mortensen spurgte til hvordan Præmie-Jule festen blev aftalt. Bent H fortalte at det blev aftalt fra gang til gang, da vi er afhængige af, at have et lokale hvor der kan vises billeder, video og spise. Der var flere der kommenterede maden til Præmie-Jule festen, det kunne godt smage lidt mere af jul. Til sidst havde Birger en påmindelse om. at der skulle ændres i § 8, hvor der henvises til § 13, som nu er blevet § 15.

Inden vi sluttede general-
forsamlingen råbte vi hurra for vores forening, hvor efter dirigenten takkede for god ro og orden, så formanden kunne lukke generalforsamlingen.

Referent: Ove Knudsen
HELSINGØR FUGLEVENNER - Nordsjællands Fugleforening