Aktiviteter / Aktiviteter
Aktiviteter og Medlemsmøder

30. juni

Sommerfest: I år skal det lykkedes. Lena og Asger.Nielsen åbner deres hus for afholdelse af sommerfest.
Vi mødes kl. 15.00 til kaffe og hyggeligt samværd. Grillen tændes ca. kl. 18.00, så man kan få tilberedt sine medbragte pølser/bøffer.
Som sædvanlig sørger foreningen for salat og øvrigt tilbehør.
Drikkevarer kan naturligvis købes til rimelige priser.
Adressen er: Ny Mårumvej 160 A, 3230 Græsted.


18.-19. august

Volieretur: Sydøstjysk Fugleforening og Nyborg Fugle- og Stuekulturforening skal besøges. (Se ann. side 23 i medlemsbladets maj-nummer).


2. september

Lokal volieretur: Tovholder Anders Tranberg og Jørgen Mehlsen. Turen er ikke helt klar endnu, nærmere følger.


Referat af
Generalforsamling 2018
1. februar


Der var fremmødt 31 medlemmer.

Punkt 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Jesper Nielsen og han blev valgt.

Punkt 2. Valg af stemmetæller: Lennart Jürs, Bruno Jensen og Jørgen Mehlsen blev valgt.

Punkt 3. Formandens beretning ifølge af protokol: Bent H. startede med at takke alle for indsatsen i 2017, der er et godt fremmøde til medlems-aftenerne, men der er plads til flere. Der var stor tilslutning til Sommermødet, men sommerfesten måtte aflyses pga. ganske få tilmeldinger.
Sommerturen i august var en succes, vores lokale voliere tur i september gik til Frederiksværk området og Præmie Julefesten blev afholdt på Kronborg, til disse arrangementer, var der mange som deltog.
Billeder fra sommerturen blev lagt på Facebook, hvilket gav 1200 like, så foreningen bliver set.
Udstillingen i oktober var rigtigt godt besøgt, hvilket var gode tegn, men det kniber med at få medlemmerne til at hjælpe, der var ikke mange tilbagemeldinger på udstillingsudvalgets nødråb, det skal vi være bedre til, for mange vil kun nyde og ikke yde.
Der er mange af vores udstillere, der skal være bedre til at fortælle, hvordan deres fugle er avlet, Bent opfordrede til, at følge reglerne for tilmelding med korrekte oplysninger og det er også en hjælp til dommerne.
Der er ikke fundet en fast plads til containeren, men udgifterne til transport og opbevaringsplads er betalt af kommunen.
Til sidst viste Bent indbydelsen til sommerturen 2018 sammen med Stuekultur.
Formandens beretning blev godkendt.

Punkt 4. Fremlæggelse af regnskab: Peter fremlagde et flot regnskab. Der var ikke utilfredshed til regnskabet, men der blev spurgt til udgifterne omkring bladet og LDF kontingent. Der blev leveret et rigtigt flot regnskab.
Regnskabet godkendt.

Punkt 5. Forslag fra bestyrelsen: Forslag om at afhænde foreningens bibliotek, sælges samlet til højstbydende.
Forslaget blev vedtaget med 20 stemmer for, 9 stemmer i mod og 2 blanke.

Punkt 6. Forslag fra medlemmerne: 2 forslag, et fra Benny Lund og et fra Bent Jungemann.
Benny Lund fremlagde forslag om, at der kun måtte være et rejseforedrag pr. år og helst ingen. Foreningens medlemmer kunne måske bidrage med erfaring og viden på en medlemsaften.
Bent H. fortalte, at der i 2017, kun havde været et rejseforedrag og efter en god diskussion med aftale om kun et rejseforedrag og i stedet få medlemmerne til at komme med tip og erfaring i stedet, valgte Benny at trække forslaget.
Bent Jungemann fremlagde forslag om hvilket logo foreningen skulle bruge. Skal det være det gamle eller det nye fra 2011, hvor vi fik udvidet vores foreningsnavn?
Bestyrelsen fremsatte et modforslag om, at bruge det gamle logo med ny tekst. Bestyrelsens forslag fik 14 stemmer, Bent J. fik 12 stemmer og 5 blanke. Vedtaget at bruge det gamle logo med ny tekst.

Punkt 7. Valg til bestyrelsen og vedtægtsbestemte udvalg:
Valg af formand: Bent Hansen blev valgt
Valg af sekretær: Ove Knudsen blev valgt
Valg af bestyrelses suppleant: Asger Nielsen blev valgt
Valg af revisor: Birger Mortensen blev valgt
Lokalt førsteopdrætsudvalg: Jørgen Mehlsen blev valgt
Lokalt førsteopdrætsudvalg: Bent Hansen blev valgt
Supp. Lokalt førsteopdrætsudvalg: Jesper Nielsen blev valgt
Valg af udstillingsudvalg for 2 år: Jesper Nielsen og Erik Bo Jensen blev valgt,
I udvalget er også Bruno Jensen og Erik Nielsen.

Punkt 8. Fastsættelse af næste års kontingent: Fortsætter uændret.

Punkt 9. Eventuelt: Janne Jacobsen takkede dem der havde hjulpet med i tombolaen på udstillingen, men vil godt opfordrede flere medlemmerne til at hjælpe med at indhente gevinster og sponsorer til tombolaen, det er et stort arbejde for en person.
Medlemsbladet blev igen diskuteret, om det skulle være papir eller elektronisk, fortsætter uændret.
Foredragsholdere fra Jylland er det økonomisk muligt, det kunne det være, der arbejdes med det.
Folmer Bang er stoppet med fuglehold og har derfor doneret en hel del fugle til foreningen, så medlemmerne har mulighed for at erhverve sig nogle. Åge Ravn takkede bestyrelsen for det store arbejde, de udfører.
Mødet forløb i god ro og orden og Jesper takkede for en god general-forsamling med 3 x hurra for foreningen.

Torsdag den 1. februar 2018
Referent: Ove Knudsen
HELSINGØR FUGLEVENNER - Nordsjællands Fugleforening